1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. V případě, že nebyly sjednány jiné písemné podmínky kupní smlouvy, upravují tyto „VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY“, vydané v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „PODMÍNKY“), smluvní vztahy, vznikající mezi firmou Formtisk s.r.o. zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C, vložce 30449, IČO 25529161, DIČ CZ25529161 jako prodávajícím (dále jen „prodávající“) a kupujícím (dále jen „kupující“) uvedeným v kupní smlouvě (dále jen „smlouva“).

1.2. Veškerá prezentace zboží prodávajícího umístěná v katalogu, reklamě nebo ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím vzniká buď na základě podpisu listiny označené jako kupní smlouva a podepsané oběma smluvními stranami nebo zasláním písemné objednávky

(e-mailem, faxem nebo poštou) kupujícího prodávajícímu a písemným přijetím objednávky kupujícího prodávajícím (e-mailem, faxem nebo poštou), bylo-li toto sjednáno rámcovou či partnerskou smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím nebo přijetím objednávky kupujícího prodávajícím při prodeji zboží v e-shopu.

1.3. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá zboží/věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc/zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

1.4. V případě, že předmětem plnění je pouze potisk zboží dodaného kupujícím, dojde k uzavření smlouvy, až po schválení vzorku prodávajícím. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout uzavřít smlouvu, jejímž předmětem je potisk zboží dodaného kupujícím v případě, pokud jsou jeho výrobní kapacity plně vytíženy.

1.5. Užití ustanovení §§ 1765, 1766, 1793, 1798, 1799, 1800 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku se pro kupní smlouvu vylučuje.

1.6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ 2.1. Předmětem plnění je dodávka zboží, nebo reklamních předmětů bez potisku nebo s potiskem a služeb, uvedených v objednávce, nebo ve smlouvě .

3. KUPNÍ CENA ZBOŽÍ A SLUŽEB (POTISKU)

3.1. Veškeré ceny uváděné v eshopu, cenících a nabídkách  zahrnují DPH.

Není-li písemně sjednaná cena jiná nebo není-li v průběhu roku upravena zvlášť vydaným ceníkem, představuje platnou kupní cenu zboží a potisku pro sepsání kupní smlouvy (objednávky) v daný den.

3.2. Cena zboží zahrnuje náklady na dopravu zboží do jednoho místa dodání v ČR, pokud je smluvní cena dodávaného zboží nad 4 000 Kč (s DPH).

3.3. Cena potisku zboží dodaného kupujícím bude mezi kupujícím a prodávajícím dohodnuta zvlášť

4. DODACÍ LHŮTA

4.1. Dodací lhůta pro objednávky zboží bez potisku přijaté kupujícím je do druhého až pátého pracovního dne, pokud se zboží nachází na skladě prodávajícího. Pokud se zboží nenachází na skladě prodávajícího, je kupující informován a je dohodnut termín dodání.

Pro objednávky zboží s potiskem je doba dohodnuta v kupní smlouvě.

Doba přepravy není součástí dodací lhůty a trvá standardně 24 hodin. Termín dodání se může prodloužit o dobu, po kterou trvá případná překážka způsobená vyšší mocí. Vznik a skončení překážky sdělí prodávající bez prodlení kupujícímu.

5. DODACÍ PODMÍNKY

5.1. Při objednávce nad 4.000,- Kč s DPH doprava zdarma, objednávky nad 1.200,- s DPH

      rozvoz po městě Brně a okrese Brno venkov zdarma

5.2. kurýrní službou s dobírkou, dopravce GLS.

5.2.1. Cena přepravného + balného + dobírka

váha       cena bez DPH

do  2 kg       105,- Kč
3 kg       110,- Kč
5 kg       115,- Kč
10 kg       125,- Kč
15 kg       136,- Kč
20 kg       148,- Kč
25 kg       158,- Kč
30 kg       169,- Kč
40 kg       189,- Kč

5.3. kurýrní službou s platbou převodem (po dohodě s Ing. Petrem Hradečným)  dopravce GLS.

5.3.1. Cena přepravného + balného

váha       cena bez DPH

do  2 kg          82,- Kč
3 kg          87,- Kč
5 kg          92,- Kč
10 kg       102,- Kč
15 kg       113,- Kč
20 kg       125,- Kč
25 kg       135,- Kč
30 kg       146,- Kč
40 kg       166,- Kč

5.4. osobní převzetí ve Tvarožné č. 136,

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za dodané zboží a služby včetně případného dopravného, nákladů na balení a DPH.

6.2. Po vzájemné dohodě se v kupní smlouvě vyznačí jedna z těchto podmínek způsobu úhrady kupní ceny: A dobírkou, B na základě faktury  (po dohodě s Ing. Petrem Hradečným), C v hotovosti při předání zboží

6.3. Splatnost faktury (po dohodě s Ing. Petrem Hradečným) je do 14 dnů ode dne vystavení faktury, nedohodneli se jinak, přičemž kupní cena se považuje za uhrazenou dnem připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího.

6.4. Prodávající je oprávněn požadovat zaplacení kupní ceny i při částečném plnění předmětu smlouvy a kupující je povinen kupní cenu za částečné plnění v době splatnosti uhradit.

6.5. Vlastnická práva k předmětu smlouvy dle každé objednávky přechází na kupujícího až po uhrazení kupní ceny za dodané zboží v plné výši na účet prodávajícího.

6.6. Žádná část kupní ceny za dodané zboží nesmí být zaplacena pohledávkami třetích osob nebo započtením vlastní pohledávky kupujícího, kterou má vůči prodávajícímu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

7. SMLUVNÍ POKUTY

7.1. Bude-li kupující v prodlení se zaplacením nebo doplacením kupní ceny prodávajícímu, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení. 8.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1. Prodávající může od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy kupujícím nebo v případech stanovených občanským zákoníkem.

8.2. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí v něm být uveden důvod odstoupení od smlouvy. Doručením odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší.

8.3. Odstoupí-li prodávající od kupní smlouvy (příp. části plnění), je kupující povinen vrátit prodávajícímu do 7 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy dodané zboží (příp. část zboží, jehož se odstoupení týká).

8.4. Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky zboží v důsledku „vyšší moci“ nebo v případě, kdy objednané zboží není ve lhůtě žádané kupujícím na trhu dostupné. Prodávající v takovém případě bude kupujícího písemně informovat o náhradním prodlouženém termínu plnění nebo o nemožnosti dodávky daného zboží vůbec, přičemž kupujícímu tímto nevzniká vůči prodávajícímu žádné právo na náhradu ev. škody. Souhlas s tímto náhradním termínem plnění potvrdí kupující prodávajícímu písemně (či faxem nebo e-mailem), a to ve lhůtě vyznačené na sdělení prodávajícího. Pokud tak neučiní, má se za to, že kupující od smlouvy nebo její části odstupuje a prodávající automaticky již bez další výzvy provede stornování těchto nedodaných položek zboží ze zakázky.

9. JINÁ USTANOVENÍ

9.1. Sjedná-li kupující ve smlouvě potisk zboží, je povinen dodat prodávajícímu podklady pro tisk buď v elektronické podobě, nejlépe ve formátech CDR, EPS, AI, PDF (fonty převedeny do křivek) nebo v tištěné podobě, zde je nutné převést grafiku do elektronické podoby – křivek (viz Přirážky k cenám potisku). U rastrových obrázků je nutno dodat předlohu buď v elektronické podobě ve velikosti 1:1 a rozlišení min. 300 DPI, nebo v kvalitní tištěné formě ve velikosti 1:1. Nesplnění této povinnosti zprošťuje prodávajícího odpovědnosti za kvalitu potisku a kupující nemá právo žádat bezúplatnou opravu ani odstoupení od smlouvy z tohoto důvodu. Viz Podklady k potisku zboží.

9.2. Pro uplatnění práv z vadného plnění jsou pro smluvní strany závazná ustanovení § 2099 až § 2112 občanského zákoníku, pokud není v kupní smlouvě nebo těchto PODMÍNKÁCH uvedeno jinak.

9.3. Zjevné vady plnění musí být kupujícím písemně oznámeny prodávajícímu v souladu a s náležitostmi dle reklamačního řádu prodávajícího, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů od předání zboží, a skryté vady ihned po jejich zjištění, nejpozději do 6 měsíců od předání zboží.

9.4. Prodávající je povinen uznané vady plnění odstranit nejpozději do 2 měsíců po obdržení reklamace takto: Je-li dodání vadného zboží podstatným porušením smlouvy může kupující: a) požadovat odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady, b) požadovat odstranění vady opravou věci nebo potisku, c) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží nebo potisku, d) odstoupit od smlouvy v předmětu vadného plnění. Je-li dodání vadného zboží nepodstatným porušením smlouvy může kupující: a) požadovat odstranění vady opravou věci nebo potisku, b) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží nebo potisku.

9.5. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího nebo okamžikem, kdy prodávající předá zboží prvnímu nezávislému dopravci do místa určení. Při převzetí zboží od kurýrní služby (nezávislý dopravce) je kupující povinen pečlivě zkontrolovat neporušenost přepravního obalu. V případě, že obal je poškozen uvede kupující tuto informaci do předávacího protokolu kurýrní služby (nezávislý dopravce).

9.6. Prodávající neodpovídá za škody vzniklé nesprávným použitím nebo skladováním dodaného zboží.

9.7. Uplatňování práv z vadného plnění dodaného zboží se řídí reklamačním řádem prodávajícího, se kterým se kupující seznámil před uzavřením kupní smlouvy.

9.8. V případě uznání vady zboží nahradí prodávající pouze hodnotu řádně reklamovaného zboží. 9.9.Uplatnění práv z vadného plnění (reklamace) na dodaném zboží nemá odkladný účinek na zaplacení kupní ceny v termínu splatnosti ani na splatnost faktury, kterou je reklamované zboží fakturováno a kupující je povinen dodržet lhůtu splatnosti (dle bodu 6.1. a 6.7.) této smlouvy.

9.10.Nezaplacení ceny za dodané zboží ve lhůtě 30 dnů po uplynutí splatnosti se považuje za podstatné porušení smlouvy.

9.11. Pro katalogové rozměry zboží nebo jeho částí nebo rozměry vzorku či jeho částí je přípustná odchylka 10 % oproti rozměrům dodaného zboží nebo jeho částí.

9.12. Fotografie jednotlivých předmětů mají pouze informativní charakter a nemusí plně odpovídat skutečnosti, zejména co se týká barevnosti a detailů provedení.

9.13. Za vadu dodaného zboží se nepovažuje rozdílná sytost barvy nebo odstín barvy mezi skutečně dodaným zbožím a barvou dle katalogu nebo vzorku.

9.14.Výsledná barevnost potisku se může lišt od původně zadaného odstínu barvy. V závislosti na potiskovaném podkladu, potiskové technologii a zvoleném odstínu může být tento rozdíl 0 % – 15 % proti původnímu zadání.

9.15.U potisku vícesložkovou barvou je nutné vyčkat úplného vytvrzení barvy, než bude předmět běžně používán. Délka vytvrzení je rozdílná u různých předmětů a typů barev a je vždy uvedena na příbalovém letáku přímo u zboží.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1.Kupující, pokud je fyzická osoba podnikatel, uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů (jedná se zejména o jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu) v databázi zákazníků prodávajícího po naplnění kupní smlouvy (za účelem marketingu, nabízení dalšího zboží, případné další obchodní spolupráce či dalších smluvních vztahů), a to až do doby, než písemně doručí prodávajícímu svůj nesouhlas s takovým zpracováním.

10.2. Prodávající informace o kupujících uchovává v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje kupujících jsou zabezpečeny proti zneužití. Tyto údaje prodávající nepředá žádné třetí osobě, s výjimkou případné zákonné povinnosti sdělení takové informace, a s výjimkou přepravců a poštovních doručovatelů pověřených prodávajícím dodáním zboží, těmto budou sděleny pouze takové údaje, které jsou nezbytné pro doručení zboží.

10.3.Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího doručené prodávajícímu odstranit z databáze.

10.4.Kupní smlouvy jsou počínaje jejich uzavřením archivovány prodávajícím, a to i po jejich naplnění. Kupní smlouvy jsou archivovány ve formě, ve které byly uzavřeny. Přístup k archivovaným kupním smlouvám má výlučně prodávající, případně subjekt prodávajícím pověřený archivací. Tito nejsou oprávněni zpřístupnit smlouvy třetím osobám, s výjimkou případné zákonné povinnosti takového zpřístupnění.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1.V případech neupravených těmito PODMÍNKAMI se tento smluvní vztah bude řídit zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem a v případě sporu bude rozhodovat místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo prodávajícího.

11.2. Smluvní strany jsou povinny si sdělovat každou změnu svého sídla nebo trvalého bydliště. 11.3. Písemnost se považuje za doručenou v poslední den úložní lhůty, i přesto, že se adresát (kupující nebo prodávající) o uložení písemnosti nedozvěděl, jestliže je písemnost zaslána na posledně známou adresu adresáta (kupující nebo prodávající) a adresát (kupující nebo prodávající) si ji v úložní době nevyzvedne. Rovněž se písemnost považuje za doručenou, pokud ji adresát (kupující nebo prodávající) odmítne přijmout. Dnem doručení je považován den odmítnutí písemnosti.

11.4.Každá ze smluvních stran je oprávněna činit písemná jednání prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků, a to faxem či elektronickou poštou, pokud je jím zachycen obsah právního jednání a určení osoby, která právní jednání učinila. Smluvní strany se zavazují, že nebudou jednání učiněné v elektronické podobě, jakkoliv zpochybňovat nebo prohlašovat za neplatné pouze proto, že jednání bylo učiněno v elektronické podobě.