Ochrana osobních údajů, zasílání obchodních sdělení, ADR a GDPR

Jak nám, jako poskytovateli a provozovateli obchodu formtisk.cz, ukládá zákon. Osobní údaje uchováváme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

1. Uživatel, který je fyzickou osobou, souhlasí s poskytnutím těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, adresa bydliště, platná emailová adresa. Uživatel, který je právnickou osobou, souhlasí se zpracováním těchto svých údajů: název společnosti, jméno odpovědné osoby, platná emailová adresa, adresa sídla společnosti, IČ, DIČ, (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

2. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů Provozovatelem, a to pro účely vedení uživatelského účtu, pro účely identifikace Uživatele týkající se zabezpečení proti kopírování, pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Provozovatelem.

3. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu) uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu do uživatelského účtu zanést jakoukoli změnu v osobních údajích.

4. Zpracováním osobních údajů uživatele může provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

6. Uživatel si je vědom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k provozovateli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu provozovatele.

7. Uživatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem provozovatele na elektronickou adresu uživatele.

8. Pokud chcete odmítnout měření svého provozu pomocí systému Google Analytics a zpracování Cookies, instalujte si do svého prohlížeče Google Analytics Opt-out Browser.

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR)

Mimosoudní řešení sporů je institut založený na hledání oboustranně přijatelné dohody stran sporu. Česká obchodní inspekce na rozdíl od soudů nemá pravomoc sama o předmětu sporu závazně rozhodnout nebo strany sporu k dohodě donucovat. Vzhledem k tomu, že institut ADR je založen na dohodě stran, může být efektivní zejména při řešení sporů se seriózními podnikateli, kterým záleží na korektních vztazích se svými zákazníky

V rámci institutu ADR lze řešit spory z kupních smluv a smluv o poskytování služeb. Je tedy třeba, aby spotřebitel byl stranou příslušné smlouvy, od níž se spor odvíjí, a v rámci této smlouvy spotřebitel druhé straně poskytl příslušné finanční plnění nebo se k němu zavázal.

Aby mohlo být mimosoudní řešení sporu efektivní, je třeba, aby byl spotřebitel schopen věrohodně doložit oprávněnost jím tvrzeného nároku.

Nejčastějšími spory, které jsou v rámci institutu ADR řešeny, jsou spory z vadného plnění (reklamace zboží a služeb). Týká-li se Váš spor zamítnuté reklamace, zpravidla bohužel nebudeme schopni posoudit, zda byla Vaše reklamace oprávněná. V těchto případech je obvykle k úspěšnému řešení sporu třeba, aby byl spotřebitel schopen oprávněnost reklamace doložit znaleckým posudkem.

GDPR Informace

Internetového obchodu formtisk.cz se sídlem Adresa: FORMTISK s.r.o.
Tvarožná 136, 66405 TVAROŽNÁ
IČ: 255 291 61
DIČ: CZ 255 291 61
Tel: 542 213 694

platné od 17.5.2020
I. Zpracovávané osobní údaje

Internetový obchod formtisk.cz se sídlem Adresa: Tvarožná 136, 66405 TVAROŽNÁ
(dále jen „Správce“) zpracovává v rámci svojí činnosti ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES – obecné nařízení o ochraně osobních údajů – (dále jen „Nařízení“ nebo „GDPR“), následující osobní údaje:

V případě fyzických osob:

jméno a příjmení;
adresu bydliště;
číslo bankovního účtu;
e-mailovou adresu;
telefonní číslo;
míry;
uživatelské jméno;
heslo k účtu

V případě právnických osob:

jméno a příjmení kontaktních osob;
telefonní číslo kontaktních osob;
e-mailovou adresu kontaktních osob;
název společnosti;
e-mailovou adresu;
fakturační adresu;
IČ, DIČ;
číslo bankovního účtu;
uživatelské jméno;
heslo k účtu

II. Účel zpracovávaní osobních údajů

Výše uvedené osobní údaje je třeba zpracovat za účelem identifikace smluvních stran a plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a budoucího případného uplatnění a ochrany práv a povinností smluvních stran.

Takové zpracování umožňuje:

článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro plnění smlouvy,
článek 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce nebo třetí strany.

Osobní údaje jsou zpracovávány formtisk.cz se sídlem Adresa: Tvarožná 136, 66405 TVAROŽNÁ
za výše uvedeným účelem po nezbytně nutně dlouhou dobu – zpravidla po dobu 3 let od ukončení posledního smluvního vztahu, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.
III. Externí zpracovávaní osobních údajů

Zpracování daných osobních údajů dle GDPR provádí zejména formtisk.cz., osobní údaje však pro ni mohou zpracovávat i zpracovatelé nebo třetí strany a subjekty (zpracovatelé), kteří jsou našimi smluvními partnery a podílejí se naší obchodní činnosti. Tyto subjekty rovněž garantují standardy ochrany podle GDPR a mají s námi uzavřené smlouvy o ochraně osobních údajů našich klientů. Jedná se o tyto subjekty

přepravní společnost – Česká pošta, a.s.;
poskytovatel hostingu – Active24.cz
poskytovatel zabezpečení – Thsecurity.cz
srovnávače zboží – Heuréka,Zbozi.cz,Glami.cz,Sklik.cz,Srovnáme.cz,

IV. Práva poskytovatelů osobních údajů

Poskytovatelé osobních údajů mají podle Nařízení právo:

požadovat po formtisk.cz. informaci, jaké osobní údaje zpracovává,
vyžádat si u formtisk.cz. přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
požadovat po formtisk.cz výmaz těchto osobních údajů, tento výmaz formtisk.cz provede, nebude-li v rozporu se zákonem
na účinnou soudní ochranu, pokud mají za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování údajů v rozporu s tímto Nařízením,
na přenositelnost údajů,
požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
vznést námitku proti zpracování

Poskytovatel osobních údajů může vznést jakýkoli dotaz ohledně zpracování jejich osobních údajů na email:[email protected] Udělený výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoliv odvolat na emailu: [email protected] Požádat o výmaz či úpravu údajů či požadovat omezení zpracování osobních údajů lze kdykoliv na emailu:[email protected]
V. Cookies

Vstupem do internetového obchodu budou do počítače zákazníka uloženy textové soubory (dále: cookies). Správce používá zejména tzv. dočasné cookies, které se vymažou současně s uzavřením internetového prohlížeče. S jejich pomocí je možné zobrazit např. obsah košíku, i když si mezitím zákazník prohlížel jiné stránky, nebo informace, kolik zboží košík obsahuje a jaká je jeho aktuální celková cena. Tyto textové soubory neobsahují osobní údaje. Mimo to používá správce také tzv. permanentní cookies, které vyprší až po několikáté návštěvě stránek. Tyto soubory cookies obsahují výlučně pouze IP adresu zákazníka. Zejména tyto cookies zajistí, aby byla nabídka internetového obchodu uživatelsky přívětivější. Díky těmto souborům je například možné, aby se na internetových stránkách zobrazily informace, které odpovídají zájmům zákazníka. Cílem používání cookies souborů je, aby nabídka co nejvíce vyhovovala zákazníkovým požadavkům a prohlížení stránek bylo co možná nejpohodlnější. Jakékoliv spojení zákazníkovy osoby s těmito cookies není možné.

Je také možné nastavit internetový prohlížeč tak, aby se na pevném disku žádné cookies neukládaly, bez nich však zákazník nebude moci využívat internetový obchod a jeho funkce v plném rozsahu. Například v případě umístění zboží do košíku server identifikuje kód cookie souboru a díky tomu rozezná, že zboží patří do zákazníkova košíku. Pokud zákazník navštíví jiné stránky a poté se opět vrátí k nákupu do internetového obchodu, v košíku zůstane vše, co tam předtím vložil. Tato funkce je dostupná pouze tehdy, pokud je povoleno ukládání cookie souborů. Správce proto zákazníkům doporučuje, aby nechali používání cookies zapnuté.
Zobrazení a odstranění cookies je běžně dostupné v nastavení webového prohlížeče, více informací získáte po otevření menu „Nápověda“ webového prohlížeče.
VI. Google Analytics

Tento internetový obchod využívá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google Inc. („Google“). Rovněž Google Analytics funguje pouze s použitím cookies souborů, textových souborů, které se ukládají do počítače poskytovatele údajů a usnadňují analýzu používání internetového obchodu. Informace o užívání internetového obchodu návštěvníky vygenerované cookie souborem se zpravidla odesílají na server Google v USA a tam jsou také uloženy. V případě, že se poskytovatel údajů nachází na území členského státu Evropské unie nebo v jiném státě podle Dohody o Evropském hospodářském prostoru, bude jeho IP adresa nejprve zkrácena. Pouze ve výjimečných případech je úplná IP adresa přenesena na Google server v USA a zkrácena až tam. Společnost Google tyto informace využívá k vyhodnocení užívání internetového obchodu poskytovatelem údajů, aby získala přehled o činnosti webových stránek a mohla tak provozovateli internetového obchodu poskytnout další služby spojené s jejich užíváním. IP adresa, která je v rámci Google Analytics poskytnuta z prohlížeče poskytovatele údajů, nebude spojena s jinými údaji, které Google vlastní. Ukládání cookie souborů může poskytovatel údajů zakázat příslušným nastavením svého prohlížeče. Pro zákaz ukládání a zpracování cookie souborů a informací o užívání webových stránek poskytovatelem údajů (např. IP adresa), které jsou poskytovány společnosti Google, je dále možné stáhnout a nainstalovat plugin z následujícího odkazu:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Více informací o zpracování osobních údajů prostřednictvím služby Google Analytics najdete zde:
http://www.google.com/analytics

Blokování cookies v jednotlivých prohlížečích lze provést následujícími způsoby:
Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-yourcomputer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
Safari:
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US
VII. Bezpečnost dat

Správce spravuje osobní údaje dle GDPR tak, aby poskytovatelům údajů zajistil ochranu jejich soukromí. Správce chrání údaje veškerými možnými dostupnými informačními technologiemi, zejména před neoprávněným přístupem k údajům, jejich neoprávněnou změnou, předáváním, zveřejňováním, vymazáním nebo znehodnocením, stejně tak proti jejich náhodnému znehodnocení nebo poškození a proti nedostupnosti způsobené změnou použité techniky.
Uživatelský účet, který založí poskytovatel údajů při registraci, je chráněn jím zvoleným heslem.

V Brně dne 17.5.2020